Search quotes by author:    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


John Lee Hooker Quotes

It don't take me no three days to record no album.